برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع شهروندی، اجتماعی، بسترسازی، زمینه‏ها، شهروندی”، جامعه

لامی 57 ) بر شکل گیری هسته اولیه شهروندی هستند، به تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پرداخته است . چارچوب تئوریک این رساله، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی شهروندی می باشد و ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره حقوق، شهروندی، ،، ، همبستگی، .

سخگویان بر حسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار داخلی……………….138جدول 4-27. توزیع نسبی جمعیت برحسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار خارجی………………….139جدول4-28. توزیع نسبی طیف گویه های شاخص حقوق شهروندی……………………………………………………140جدول 4-29. میزان توجه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد نسبی، جمعیت، برحسب، تماشای، تلویزیون، نگرش

ه……………………………………………………………………………………………………………………………….1134-2. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………1134-3. بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………….113 سایت منبع 4-4. متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….1254-4-1.میزان مواجهه ………………………………………………………………………………………………………………….1254-4-2.محتوای مواجهه……………………………………………………………………………………………………………..1294-5.متغیرهای واسط………………………………………………………………………………………………………………….1334-5-1.انتخابگری………………………………………………………………………………………………………………………1334-5-2.انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….1344-5-3.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..1364-6. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….1494-7.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….1614-8. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………???فصل پنجم :نتیجه گیری5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..???5-2 . مروری بر یافته های ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره ، محقق، ،، امنیت، بالکان، اتحادیه

ن چگونه بوده است؟بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با مشکلات امنیتی مواجه ساخته است؟آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود باید به بحران‌های شبه جزیره ادامه مطلب…